ANUNCIO PUBLICADO NO BOP Nº 19 25/01/2024 DE CORRECCIÓN DE ERROS, RELATIVO Á APROBACIÓN BASES PROCESO SELECTIVO DUNHA PARAZA DE PERSOAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN XERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2, SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Anuncio publicado no BOP da Coruña nº 19 do 25 de xaneiro de 2024, de corrección erros, relativo á  Aprobación bases proceso selectivo dunha praza de persoal funcionario de administración xeral, Grupo C, Subgrupo C2, Subescala Auxiliar Administrativa Expediente 2024/E001/000002