ANUNCIO DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DA ALCALDÍA

Por resolución de Alcaldía nº 86/2022, deléganse as funcións de alcaldía no primeiro tentente de Alcalde, D. Jesús Martínez Pereira dende o día 1 de agosto ata o 31 de agosto.