CONDICIÓNS DE USO E RESERVA DO XIMNASIO E PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE TOURO.

- É obrigatorio acudir ó Concello, para cubrir e asinar a folla de reserva e a declaración responsable.

- As reservas faranse no Concello, de luns a venres,en horario de 9 a 14:30, no departamento de deportes.

- Recollida e depósito de chaves:

 • Para reservas en horario de 9 a 14:00 horas:
  • Recollida: no departamento de deportes, 10 minutos antes da hora da reserva.
  • Depósito: no momento de rematar a actividade e non máis tarde das 14:30 horas.
 • Para reservas en horario de 16 a 23 horas:
  • Recollida: no departamento de deportes de 9 a 14:30 horas.
  • Depósito: no departamento de deportes, a primeira hora do seguinte día laborable.

- Para reservas en días non laborais, consultar dispoñibilidade no departamento de deportes.

- O acceso ás instalacións deportivas supón a aceptación da normativa de uso.

- A Concellería de Deportes  reservarase o dereito de modificar as condicións de uso, previo aviso ás entidades ou persoas usuarias da instalación afectadas.

- Suspenderase o dereito ó uso das instalacións:

 • Cando non se respeten as normas de uso
 • Cando se produzan deterioros ou desperfectos nas instalacións
 • Cando perige a integridade física dos participantes
 • Cando existan outros compromisos adquiridos pola Concellería
 • Calquera outra causa que o xustifique

- Os usuarios teñen dereito ó uso do equipamiento e material deportivo preciso para a actividade que realicen.

- Para acceder con material ou equipamento propio deberá solicitarse autorización previa.

- É obrigatorio o uso de indumentaria e calzado deportivo adecuado á actividade deportiva practicada e á instalación na que se desenvolva.

- Non se pode fumar nin acceder con envases de vidrio ou metálicos así como comer ou consumir bebidas alcohólicas ou calquera outra sustancia perxudicial para a saúde.

- Prohibido acceder con animais, agás cans guía.

- O Concello de Touro non se fará responsable de calquera tipo de incidente acontecido como consecuencia do incumprimento das normas ou de imprudencias dos usuarios.

Esta medida terá carácter provisional, xa que o Concello de Touro está traballando para implementar a apertura automática canto antes.