Pleno

O Pleno do Concello, en data 12 de xullo de 2019, adoptou o seguinte acordo:

"Primeiro.- En aplicación do establecido no artigo 123 e seguintes do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico, a creación das seguintes comisións informativas, propoñendo así mesmo para cada unha delas aos seguintes concelleiros como presidentes:

 • Comisión de obras, servicios e urbanismo: D. Jesús Martinez Pereira.
 • Comisión de servicios sociais, igualdade de xénero e familia: D. Alfredo Souto Castelo.
 • Comisión de cultura, deportes e educación: Dª Adela Isabel Iglesias Tojo.
 • Comisión agricultura e medio rural e medio ambiente: D. Manuel Puga García.
 • Comisión de Facenda e Especial de Contas: Dª María Josefa Codesido Barreiro.

Segundo.- Acordar que a composición de cada unha das comisións informativas sexa a seguinte: 5 membros do grupo municipal do Partido Popular, 2 membros do grupo municipal Marea Veciñal Touro, 1 do Bloque Nacionalista Galego e 1 membro do grupo municipal do Partido Socialista.

Terceiro.- Dar por cumprimentado o establecido no artigo 123 e seguintes do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, quedando constituídas as comisión informativas do seguinte xeito:

 1. Comisión de obras, servizos e urbanismo:

           - Presidente: Jesús Martínez Pereira (grupo PP).

           - Vocais:

 • 4 membros do grupo do PP: Alfredo Souto Castelo, Adela Iglesias Tojo, Manuel Puga García e María Josefa Codesido Barreiro.
 • 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez.
 • 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes.
 • 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os asistentes a cada comisión que se convoque.
 1. Comisión de servicios sociais, igualdade de xénero e familia:

- Presidente: Alfredo Souto Castelo (grupo PP).

- Vocais:

 • 4 membros do grupo do PP: Jesús Martínez Pereira, Adela Iglesias Tojo, Manuel Puga García e María Josefa Codesido Barreiro.
 • 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez.
 • 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes.
 • 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os asistentes a cada comisión que se convoque.
 1. Comisión de cultura, deportes e educación:

- Presidente: Adela Isabel Iglesias Tojo (grupo PP).

- Vocais:

 • 4 membros do grupo do PP: Alfredo Souto Castelo, Jesús Martínez Pereira, Manuel Puga García e María Josefa Codesido Barreiro.
 • 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez.
 • 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes.
 • 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os asistentes a cada comisión que se convoque.
 1. Comisión agricultura e medio rural e medio ambiente:

- Presidente: Manuel Puga García (grupo PP).

- Vocais:

 • 4 membros do grupo do PP: Alfredo Souto Castelo, Jesús Martínez Pereira, Adela Isabel Iglesias Tojo e María Josefa Codesido Barreiro.
 • 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez.
 • 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes.
 • 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os asistentes a cada comisión que se convoque.
 1. Comisión de Facenda e Especial de Contas:

- Presidente: María Josefa Codesido Barreiro (grupo PP)

- Vocais:

 • 4 membros do grupo do PP: Alfredo Souto Castelo, Jesús Martínez Pereira, Adela Isabel Iglesias Tojo e Manuel Puga García.
 • 1 membro do grupo do BNG: Xoán Antón Louzao Rodríguez.
 • 1 membro do grupo do PSG-PSOE: Gemma Verónica López de Fuentes.
 • 2 membros do grupo Marea Veciñal de Touro: que se asignan indistintamente entre os membros do grupo, correspondente ao portavoz designar en cada caso os asistentes a cada comisión que se convoque."