Slideshow CK

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

Composición da Mesa de Contratación para a adxudicación das obras do POS 2016:

 

Presidente...: Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde-Presidente.

Vocais.........: Jesús Martínez Pereira, grupo municipal do PP.

Alfredo Souto Castelo, grupo municipal do PP.

Adela Iglesias Tojo, grupo municipal do PP.

Xoán Antón Louzao Rodríguez, grupo municipal do BNG.

Sandra Beis Silva, grupo municipal do BNG.

Gemma Verónica López de Fuentes, grupo municipal do PSG-PSOE.

José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor.

Julio Cesar Rojo Martínez, técnico asesor.

Secretario...: Jesús José Reboredo González, funcionario municipal.

Composición da Mesa de Contratación para a contratación da obra "Reposición tubaxe abastecemento en Andeade, Cornado,Touro e outros":

 

Presidente...: Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde-Presidente.

Vocais.........: Jesús Martínez Pereira, grupo municipal do PP.

Alfredo Souto Castelo, grupo municipal do PP.

Adela Iglesias Tojo, grupo municipal do PP.

Xoán Antón Louzao Rodríguez, grupo municipal do BNG.

Sandra Beis Silva, grupo municipal do BNG.

Gemma Verónica López de Fuentes, grupo municipal do PSG-PSOE.

José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor.

Julio Cesar Rojo Martínez, técnico asesor.

Secretario...: Jesús José Reboredo González, funcionario municipal.

Valoración dos criterios que dependen dun xuízo de valor: 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                 Plan detallado           Melloras/alternat.    Plan seguridade                    

Empresas                 prestación servizo    na prestación          e saúde                     TOTAL

------------------------------------------------------------------------------------------

Pedra Salgada SL              27                               3,19                         3                       33,19

Symatec SL                       19                               2,77                          5                       26,77

Pulmar Deza SL                 30                             10,00                         5                       45,00

Marodri SL                         27                                1,70                         3                       40,32

Seralia SA                         23                                4,26                         3                       30,26

Limpergal SL                     30                                5,32                         5                      40,32

 

Valoración dos criterios cuantificables de forma automática:

----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                 Horas de servizo        Seguro responsa-         Oferta                   

Empresas                 ofertadas                    bilidade                        económica            TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pedra Salgada SL       11,0769                        0                              8,96                 20,0369

Symatec SL                  5,53846                       2                           12,86                20,39846

Pulmar Deza SL          24,00                             2                             3,16                29,16

Marodri SL                    7,38462                       2                             0,58                  9,96462

Seralia SA                    9,23077                       2                            25,00               36,23077

Limpergal SL                5,76                              2                            24,37               32,13

O día 9 de abril de 2014, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para a apertura das proposicións presentadas para a adxudicación da obra "Camiño de Touro á Santaia". A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

- Vocales: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PS de G-PSOE; D. Julio C. Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños, e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.

O día 31 de marzo de 2014, ás 12 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para a valoración dos criterios que dependen du xuízo de valor (ofertas sobre C), apertura dos sobres B, valoración total das ofertas e proposta de adxudicación.

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

- Vocales: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PS de G-PSOE; D. José Ramón Blanco Fernández, técnico asesor, e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.

O día 17 de marzo de 2014, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para a apertura dos sobres A e C das proposicións presentadas para a contratación do Servizo de limpeza dos edificios municipais.

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

- Vocales: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PS de G-PSOE; D. José Ramón Blanco Fernández, técnico asesor, e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.

O día 15 de maio de 2013, ás trece horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para informar a adxudicación das obras incluídas no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (POS) 2013.

A Mesa de Contratación estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

- Vocais: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PS de G - PSOE; D. Julio Cesar Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños,; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.

O día 12 de xuño de 2013, ás 13 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para informar as proposicións presentadas para a contratación da obra "Separata do proxecto definitivo 2ª Fase Casa de Cultura en Touro".

 

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

 

Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

 

Vocales: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; D. Julio C. Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

 

Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.

O día 30 de abril de 2013, ás 12 horas, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratación para a apertura das proposicións presentadas para a contratación da subministración dun "Camión recolector-compactador de lixo para o servizo de residuos sólidos urbanos".

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

- Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

- Vocales: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, concelleiros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; D. Julio C. Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

- Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario do Concello.

O día 5 de febreiro de 2013, ás trece horas e trinta minutos, constituirase na Casa do Concello a Mesa de Contratacón para informar a adxudicación das obras incluídas no plan "DTC 94: Unha Deputación para todos os concellos".

A Mesa estará integrada polos seguintes membros:

Presidente: D. Ignacio Codesido Barreiro, Alcalde do Concello.

Vocais: D. Eugenio E. Montero Valiño, D. Jesús Martínez Pereira e D. Alfredo Souto Castelo, concelleiros do grupo municipal do Partido Popular; D. José María Vilas Raviña e Dª Almudena del Mar Castro Quintás, membros do grupo municipal do BNG; Dª Gemma Verónica López de Fuentes, concelleira do grupo municipal do PSG-PSOE; D. Julio Cesar Rojo Martínez, enxeñeiro de camiños; e D. José Antonio Gómez Pedreira, Secretario-Interventor do Concello.

Secretario: D. José Antonio Gómez Pedreira.