Slideshow CK

This is a bridge
This bridge is very long
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

 

O día 3 de xullo de 2017 asinouse o contrato para a prestación do "Servizo de axuda no fogar nas modalidades de dependencia e libre concorrencia no Concello de Touro" coa empresa Atendo Calidade SL, coas seguintes características de contratación:

- Órgano de contratación: Pleno do Concello.

- Data de adxudicación: 31 de maio de 2017.

- Importe: 12,20 euros por hora de servizo, excluído o IVE.

- Melloras: As ofertas realizadas aos criterios de adxudicación.

- Duración: Dous anos, prorrogables por un ano máis.

 

 

 

 

 

O día 15 de xuño de 2017 publicouse o anuncio para a poxa dos vehículos: Nissan Patrol Largo 2800 e Camión recolector de lixo Renault no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, e o día 23 de xuño publicouse o anuncio de corrección de erros.

O prazo para a presentación de ofertas finaliza o día 21 de xullo de 2016.

 

 

Adxudicación do "Servizo de axuda no fogar nas modalidades de dependencia e libre concorrencia no Concello de Touro":

 

- Órgano de contratación: O Pleno do Concello.

- Data de adxudicación: 31 de maio de 2017.

- Empresa adxudicataria: Atendo Calidade SL

- Importe:12,20 euros por hora de servizo, excluído o IVE.

- Melloras: As ofertas realizadas aos criterios de adxudicación.

- Duración do contrato: Dous anos, prorrogables por un ano máis.

 

O contrato formalizarase en prazo non superior a cinco días a contar desde o seguinte a aquel en que o adxudicatario reciba o requirimento, unha vez transcorrido o prazo previsto no apartado 3 do artigo 156 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a suspensión da formalización do contrato. De igual forma procederase cando o órgano competente para a resolución do recurso teña levantado a suspensión.

 

 

A Mesa de Contratación, en data 27 de abril de 2017, aprobou a valoración das ofertas presentadas para a contratación do "Servizo de axuda no fogar nas modalidades de dependencia e libre concorrencia no Concello de Touro", que se transcriben a continuación:

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                          Puntuación criterios                     Puntuación criterios non          Puntuación

Empresas                                                            avaliables automaticamente        avaliables automaticamente         total      

 

ATENDO CALIDADE SL                                        69,25                                           20,50                                      89,75

SERVICIOS SOCIAIS ULLA SAR SL                      56,18                                           10,45                                      66,63

IDADES SL                                                           51,52                                           15,00                                      66,52

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SL                      46,36                                           13,70                                       60,06

A TUA AXUDA SL                                                 37,89                                             9,40                                      47,29

TU MAYOR AMIGO SL                                          31,84                                           14,60                                      46,44

NATALIA VAZQUEZ RODRIGUEZ                          25,56                                           20,55                                       46,11

SOCISER GALICIA SLU                                        17,51                                           16,55                                       34,06


 

 

 

A Xunta de Goberno Local, en data 19 de abril de 2017, aprobou a proposta de adxudicación da subministración "Renovación do alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e outros", incluída no Plan provincial de medioambiente (PAM) 2016, seguinte:

Primeiro.- Aprobar as valoracións resultantes, clasificando as ofertas presentadas por orde decrecente en función da puntuación total obtida, co seguinte resultado:

- Electricidad Cruceiro SL..............: 39,77 puntos

- Proxecta Obras e ServiciosSL.....: 28,46 "

- Electrificaciones MiñonesSL........: 23,81 "

- Eseled Consulting SL...................: 22,52 "

- José María Lorenzo Domínguez..: 21,28 "

- Herrero Grupo SCP......................: 17,64 "

- Microled La Mancha SL: excluída do procedemento de adxudicación, por presentar a segunda oferta incluíndo criterios de adxudicación que non son obxecto de negociación e non mellorar nin ratificar a oferta económica presentada inicialmente.

Segundo.- Á vista das puntuacións obtidas, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda propoñer a adxudicación da subministración “Renovación do alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e outros” á empresa Electricidad Cruceiro SL, polo prezo de 54.260 euros, máis IVE, e prazo de execución de oito días, por resultar a proposición  máis vantaxosa economicamente.


 

 

 

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR  NAS MODALIDADES DE DEPENDENCIA E LIBRE CONCORRENCIA DO CONCELLO DE TOURO.

 

1. ENTIDADE ADXUDICATARIA:

a) Organismo: CONCELLO DE TOURO.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

- Dependencia: Secretaría Xeral.

- Dirección: Fonte Díaz s/n.- 15822 – Touro.

- Teléfono: 981504029.

- Fax: 981504110

- Correo electrónico: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

- Perfil do contratante: www.concellodetouro.gal

- Data límite para a obtención da documentación e información: Último día de presentación de proposicións.

2. OBXECTO DO CONTRATO:

a) Tipo: Servizos.

b) Descrición: Prestación do servizo de axuda no fogar.

c) Lugar de execución: Concello de Touro.

d) Duración: Dous anos.

e) Admisión de prórroga: Un ano.

f) CPV (Referencia de nomenclatura): 85300000-2, Servizos de asistencia social e conexos.

3. TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedemento: Aberto.

c) Forma: Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración.

4. PRESUPOSTO DE LICITACIÓN:

- Importe: 13,85 euros/hora de servizos prestados, excluído o IVE.

5. GARANTÍAS ESIXIDAS:

- Garantía provisional: non se esixe.

- Garantía definitiva: 5% do valor estimado do contrato, excluído o IVE (calculado conforme ao establecido no apartado 9 do cadro de características).

 

6.- REQUISITOS DO CONTRATISTA:

- Clasificación: Non se esixe.

- Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional, no seu caso: A esixida nos pregos de cláusulas administrativas.

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS OU SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

a) As ofertas presentaranse no prazo de 15 días naturais contados desde o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (anuncio que tamén se publicará no Perfil do contratante), en días laborais de luns a venres e en horario de 9 a 14 horas.

b) Forma de presentación:

-  Presentarase en tres sobres pechados titulados:

SOBRE 1:Subtitulado “Documentación”.

Conterá a documentación esixida na cláusula 13.1 do Prego de cláusulas administrativas e técnicas particulares.

Sobre 2:Subtitulado “Documentación técnica”.

Conterá a proposición suxeita a criterios de valoración que requiren un xuízo de valor, de conformidade co art. 150 TRLCSP.

Sobre 3:"Oferta económica e documentación criterios avaliables automaticamente",que conterá a documentación relativa aos criterios de adxudicación aritmética ou avaliable de maneira automática mediante aplicación de fórmulas, de conformidade co art. 150 TRLCSP. Incluirá:

- A proposta económica formulada estritamente conforme ao modelo que se recolle como Anexo II do prego de cláusulas administrativas particulares.

- Propostas que se ofertan nos termos da cláusula 18.1 deste prego e no prego de prescricións técnicas, conforme ao modelo que se recolle como Anexo II do citadoprego.

c) Lugar de presentación:

- Dependencia: Rexistro do Concello.

- Domicilio: Fonte Díaz s/n.- 15822- Touro.

8. APERTURA DE OFERTAS:

a) Lugar: Salón de Plenos da Casa do Concello.

b) Dirección: Fonte Díaz s/n.- 15822 – Touro.

c) Data e hora: Publicarase no Perfil do contratante.

9. GASTOS DE PUBLICIDADE:

- O adxudicatario estará obrigado a pagar os custos da publicación de anuncios nos diarios oficiais, ata un máximo de 1.800 euros.


 

 

Contratación da subministración "Renovación de alumeado público en varios lugares: Fonte Díaz e outros", financiada con cargo ao Plan provincial de medio ambiente (PMA) 2016.

 

1) Entidade adxudicataria:

- Entidade: Concello de Touro.

- Órgano de contratación: Xunta de Goberno Local.

- Órgano de negociación: Mesa de Contratación Xeral.

- Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

- Obtención de documentación e información: Secretaría do Concello.

2) Obxecto do contrato:

- Tipo: Contrato de subministración.

3) Tramitación e procedemento:

- Tramitación: Ordinaria.

- Procedemento: Negociado.

- Pregos: A contratación rexerase polo prego de cláusulas administrativas particulares aprobado pola Xunta de Goberno Local en data 30 de novembro de 2016.

4) Orzamento de licitación:

- Orzamento base: 54.676,98 euros.

- Importe IVE (21%): 11.482,17 euros.

- Orzamento total: 66.159,15 euros.

5) Prazo de execución: 6 meses.

6) Garantía definitiva: 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7) Presentación de ofertas:

- Prazo: Ata as 14 horas do décimo día natural, contados dede o seguinte ao da publicación deste anuncio no Perfil do Contratante.

- Lugar de presentación: As proposicións poderán presentarse no Rexistro do Concello ou por medio do servizo de correos, debendo comunicar, neste caso, o seu envío polos medios expresados na cláusula 9 do prego de cláusulas administrativas particulares.

8) Publicación:

- A publicación do presente anunciio efectuarase no Perfil do Contratante do Concello de Touro. Simultaneamente, publicaranse o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas.

Sin licitacións actualmente